หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-28 16:56:50


    วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 (วาระที่ 6.5) การหารือเพิ่มเติมเรื่องการให้ค่าตอบรายภาคการศึกษาแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร  การจัดโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (6 ยุทธศาสตร์)