หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าโครงการประกอบอาหารเพื่อสร้างรายได้ (8 ครัวเรือน) ลงพื้นที่อบรมการทำขนมให้กับประชาชน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าโครงการประกอบอาหารเพื่อสร้างรายได้ (8 ครัวเรือน) ลงพื้นที่อบรมการทำขนมให้กับประชาชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-28 15:26:51


         เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 42 คน โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปจัดทำ โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น (8 ครัวเรือน) “การประกอบอาหารสร้างรายได้”  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในการใช้สถานที่เพื่ออบรมการประกอบอาหารสร้างรายได้ โดยอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมลงพื้นอบรมการทำขนม 3 เมนู ได้แก่ ขนมคุ๊กกี้ ขนมคัพเค้ก และขนมไข่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนด้วยวิธีการขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Facebook, Google)  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

          คณะวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างประโยชน์และให้ความรู้กับชุมชนในท้องถิ่น สร้างโอกาสในการเสริมรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลบางแคต่อไป