หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-02 16:29:30


วันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การดำเนินโครงการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานแก่การศึกษา การสัมนาทางวิชาการเรื่อง “เครื่องวัดปริมาณสารโลหะหนักโดยเทคนิค High Resolution Spectrophotoscopy” และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ (ร่าง) นโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี (ร่าง) นโยบายระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025