หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-28 12:07:48


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปัณณวิชญ์ หมาดหนุด เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารว่างไทยโบราณ สาธิตเมนูอาหารว่างไทยโบราณ 3 เมนู คือ ข้าวแขกทรงเครื่อง (ตำรับท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร) ขนมค้างคาวข้าวเม่า(ตำรับพระสมเด็จพระ พันวรรษา) และ กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา ทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักศึกษาและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลักดันสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศและเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะอย่างยั่งยืนประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา