หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการเขียนหนังสือราชการ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการเขียนหนังสือราชการ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-28 10:37:14


เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 2 ศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน : การเขียนหนังสือราชการและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง โดยในวัน 25 มกราคม 2562 เป็นการอบรมเรื่องการเขียนหนังสือราชการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และ อาจารย์ชมพร เพชรอนันต์กุล มาเป็นวิทยากรบรรยาย และในวันที่ 26 มกราคม เป็นการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง บรรยายโดย นางสาวสิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการ จากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

           ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรและเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องรู้หลักในการใช้ภาษาที่สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น