หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-31 15:06:53


    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 26108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตารางมอบหมายตัวชี้วัด ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  และปฏิทินการดำเนินงานการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561