หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-27 11:14:53


วันที่ 27 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบดังนี้  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 และการสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศคกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ขอปรับปรุงเพิ่มรายวิชาใหม่ หลักสูตร วท.บ. นิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559  การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559-2560 จำนวน 3 หลักสูตร (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 18 แผน และแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปรจำการศึกษา 2561 เป็นต้น