หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-28 11:36:13


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 26108 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาที่มีความพร้อมเสนอวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 คน ได้แก่  นายธนัทพงษ์ วังทะพันธ์ นำเสนอวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)” ทั้งนี้การประเมินการสอบผ่านไปได้ด้วยดี โดย นายธนัทพงษ์ วังทะพันธ์ ได้คะแนนผลการสอบ อยู่ในเกณฑ์ ดียอดเยี่ยม