หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-27 11:50:33


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ในหลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4” ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์) บรรยายในหัวข้อสถานการณ์กากอุตสาหกรรมและผลกระทบ การคัดแยก รวบรวม และการขนส่งกากอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) บรรยายในหัวข้อการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม) บรรยายในหัวข้อการบำบัดและการใช้ประโยชน์กากอุตสากรรมด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฝังกลบกากอุตสาหกรรม การบำบัดกากอุตสาหกรรมด้วยความร้อน การกำกับดูแลการขนส่ง การบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม