หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-05 15:12:40


วันที่ 27 มิถุนายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัทธา  แข่งเพ็ญแข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการ) และ นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ)  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป