หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-27 15:59:52


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยการประชุมมีหัวข้อประชุม อาทิ ความคืบหน้าโครงการส่งนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศ ความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 8 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ การรายงานรายรับ – รายจ่าย บัญชีเงินรายได้ของคณะ เป็นต้น