หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic Search (Webometrics)
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ฯ อบรมการใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic Search (Webometrics)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-27 15:17:42


วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic Search Webometrics) โดย คุณณัฐ พลอยอ่อง และทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการอบรมคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ