หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณบดีและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนากำลังคนในระบบผู้ทวนสอบด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (มหาชน)
คณบดีและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนากำลังคนในระบบผู้ทวนสอบด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 11:36:09

คณบดีและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนากำลังคน

ในระบบผู้ทวนสอบด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (มหาชน)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมพัฒนากำลังคนในระบบผู้ทวนสอบด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) และได้สอบผ่านการเป็นผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร ที่สามารถเป็นที่ปรึกษาและทวนสอบเพื่อขอการรับรองคาร์บอนองค์กร คาร์บอนผลิตภัณฑ์ ได้ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร