หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-27 17:27:27


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะฯ ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกบทความของนักศึกษาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สรุปจำนวนผู้มารายงานตัวรอบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การจัดทำโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 3Rs Beat Plastic Pollution”