หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุน เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุน เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-27 10:13:03


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานบริการทางวิชาการเพื่อการจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ (ร่าง) นโยบายและแผนงานการดำเนินงานของกองทุน (ร่าง) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักศึกษาที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เป็นต้น