หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรดเพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง" พร้อมเข้ารับสัมภาษณ์ผลิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรดเพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง" พร้อมเข้ารับสัมภาษณ์ผลิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-04 19:01:22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง ได้รับเชิญร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรดเพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง" พร้อมเข้ารับสัมภาษณ์ผลิตภัณฑ์

    วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรดเพื่อการส่งเสริมและยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จังหวัดระยอง" พร้อมเข้ารับสัมภาษณ์ผลิตภัณฑ์ เนื่องในโอกาสสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 64 ปี จัดโดย สำนักงาวิจัยแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรม อาคาร วช.4