หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-26 16:40:17


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 26103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู (ประธานกรรมการ) ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส (กรรมการ) อาจารย์สมสมัย เจริญสุข (กรรมการ) และ นางสาวเมลานี อุระสนิท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป