หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:25:41


วันที่ 26 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยประกอบด้วย นางกานต์ธิดา บุญมา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับทางคณะผู้ศึกษาดูงาน โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะมีความประสงค์ที่จะศึกษาระบบและกระบวนการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การบริการวิชาการ และ การตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกัน