หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 11:00:48

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" 

    วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  นางสาวรดาศา โพธิ์จาด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง อินไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยมี ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 และอบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet