หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดบรรยายพิเศษ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดบรรยายพิเศษ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-12 15:55:10


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดบรรยายพิเศษ “พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557” โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประกอบด้วย นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 และบัณฑิตของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้ที่สนใจปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่าง ๆ รวมประมาณ 120 ท่าน ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 สำหรับการบรรยายพิเศษในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ ศิวะเดชาเทพ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ มาเป็นวิทยากรบรรยาย