หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-25 16:52:56


วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2561 ทั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษา กองบริการการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม โดยการประชุมมีหัวข้อการประชุม อาทิ  จดหมายนิมนต์ พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินธโร) พระราชาคณะชั้นธรรมและเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิตในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (วัดธรรมมงคล)  รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จะเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิตในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ และ งบประมาณที่ใช้ในพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิตในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ เป็นต้น