หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่ท่านรัฐมนตรีกระทรวง อว.
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่ท่านรัฐมนตรีกระทรวง อว.

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-25 11:36:05

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่ท่านรัฐมนตรีกระทรวง อว. 

ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี อุดหนุนผลิตภัณฑ์ "คีเฟอร์น้ำมะพร้าวและน้ำสับปะรด" Pro4mix ดีต่อใจ ดีต่อลำไส้ ดีได้ด้วยกลุ่มเชื้อโปรไบโอติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง และนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการพัฒนาสู่การเป็น Start up เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกแด่ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่ท่านรมต.อว.เดินทางมาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา : การนำและนวัตกรรม” จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 24 กรกฎาคม 2565