หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-25 14:35:49


    วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 26103 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  ศ.พล.ต.ท.ดร.นัยนา เกิดวิชัย (ประธานกรรมการ) รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน (กรรมการ) รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ (กรรมการ) และ อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป