หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น“การสร้าง Content แนะนำสาขาวิชา”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น“การสร้าง Content แนะนำสาขาวิชา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-05 11:53:35


วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น“การสร้าง Content แนะนำสาขาวิชา” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ 


รางวัลชนะเลิศ 

นายชัยพิชิต บุตรเปียน  (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

นางสาวไอริน มีจันทร์, นางสาวคัทลียา ขาวเจริญ, นางสาววรรณวิษา ตั้งบรรเจิดวณิช  

(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายอธิพัชร์ ดำมณี (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล


รางวัลชมเชย

นายศุภวิชญ์ งามเนตร (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์)