หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-25 11:21:11


วันที่ 24 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำคณะ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเรียนหรือการอบรมรายวิชานอกหลักสูตร พ.ศ.2562 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2561 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และการรายงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562