หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมความก้าวหน้า การจัดโครงการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมความก้าวหน้า การจัดโครงการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-25 13:01:24


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมความก้าวหน้าโครงการประชุมสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conferences on Science and Technology "Science, Technology and Innovation for Sustainable Development" (SsSci 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จึงต้องมีการประชุมเพื่อหารือความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้