หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-24 16:24:46


ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 เรื่อง แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้  การจัดเตรียมงานแสดงศักยภาพ (SMART SCIENCE 4.0) เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการจัดเตรียมงานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (Mini Conference)