หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการเป็นอย่างดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการเป็นอย่างดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-02 16:23:18

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัย
และงานบริการวิชาการเป็นอย่างดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทั้งในด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการเป็นอย่างดีตลอดมาจนทำให้ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งในองค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย) และองค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ) ได้รับคะแนนเต็ม 5 ในทุกรายการ ขอบคุณทุกแรงกายแรงใจจากทุกท่านที่ได้ทุ่มเทให้กับคณะเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้