หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-24 11:01:25


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 26506 – 7  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ (ประธานกรรมการ) ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล (กรรมการ) ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ (กรรมการ) และ นางชนิดา ชิราพฤกษ์ (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป