หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-24 17:21:52


วันที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การรายงานจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้าและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ การให้ทุนนักศึกษาในการไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 และการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559