หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-25 09:36:25


วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับเกียติบัตรแสดงความยินดีที่ได้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากการประกวดผลงานทางวิชาการ โดยได้รับมอบจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 7 คน ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ประภาสุวรรณกุล อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี อาจารย์ ดร.รัตนชัย ไทยประทุม และ นายธัชพงศ์พัชร์ บุญเพิ่มพูน