หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำระดับชาติและระดับนานาชาติ
โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-24 15:18:23


วันที่ 23 เมษายน 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ประจำคณะฯ จัดทำผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยโครงการมีการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr.Ha Thanh Dong จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.แสงจันทร์ เสนาปิน จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) มาเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อชี้แนะแนวทางและให้คำแนะนำแก่คณาจารย์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทั้งนี้มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก