หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-24 18:48:32


วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนสุนันทา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน   สุนันทา กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามในบันทึกดังกล่าวร่วมกับ นายอาร์ม ศิวะดิตถ์ กรรมการบริหารบริษัทฯ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพยานในการลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมกันสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จะให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา และทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ร่วมกับทางบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสที่ดีร่วมกันอย่างสูงสุด