หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-26 10:21:45


วันที่ 24 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้บริหารคณะฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย โดยการประชุมมีเรื่องสืบเนื่อง คือ การรายงานผลการปฏิบัติราชการและการรายงานการประชุมของทั้งภาควิชา สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์และฝ่ายต่างๆในสังกัด การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับสาขา และเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ รายงานสรุปจำนวนผู้สมัคร ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1ปีการศึกษา 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีพุทธศักราช 2560 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การจัดโครงการ Big Cleaning Day 2018 การจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของคณะฯ การจัดโครงการประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561