หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-23 11:05:20


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ โครงการจัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนหนังสือราชการและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,  โครงการจัดประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2,  โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2562, โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ การรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (โครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ, โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย Hradec) การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562, การปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์, โครงการส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษาและเสื้อผ้ากันหนาวแก่โรงเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา และ การรายงานรายรับ รายจ่าย บัญชีเงินรายได้ของคณะ