หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระทงให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระทงให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-23 11:38:01


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ และ อาจารย์ธิดารัตน์ แสนพรม ตัวแทนคณาจารย์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามอบกระทงใบตองประดิษฐ์ฝีมือของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช กิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง และเป็นการสนับสนุนผลงานฝีมือของนักศึกษา อีกด้วย