หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมการดำเนินการพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประชุมการดำเนินการพัฒนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-24 10:53:32


          วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานสาขาวิชาเอตทัคคะของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือติดตามความก้าวหน้าของสาขาวิชาในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา การดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม เพื่อยกระดับสาขาวิชาให้มีความเป็นเลิศและเป็นสาขาวิชาเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการผลักดันโครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย