หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > กิจกรรมสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำ “น้ำพริกลงเรือ และ น้ำพริกมะเขือเทศสุก”
กิจกรรมสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำ “น้ำพริกลงเรือ และ น้ำพริกมะเขือเทศสุก”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-07 15:45:28


กิจกรรมสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และโรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำ “น้ำพริกลงเรือ และ น้ำพริกมะเขือเทศสุก”

    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ แสนพรม และ อาจารย์นฤมล เปียซื่อ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมและถ่ายทอดความรู้ในด้านการคัดเลือกวัตถุดิบ การประกอบสูตร กรรมวิธีการปรุงสูตรอาหารตำรับชาววัง ได้แก่ “น้ำพริกลงเรือ และ น้ำพริกมะเขือเทศสุก” ให้กับบุคลากรของโรงแรม ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ