หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 10:42:21


เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Department of Hotel and Restaurant Management, College of Human Ecology,           Chia Nan University of Pharmacy & Science โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Wang, Juei Shen คณบดี Dr.Wang, Ming Muang และ Dr.Chen, Mei Kuei เพื่อเข้าพบและวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการทำอาหารคาว- หวานไต้หวัน เบเกอรี่และการจัดเลี้ยงแบบไต้หวัน ทั้งนี้นางสาวพรญาณี จะได้สาธิตการแกะสลักผักและผลไม้พร้อมทำอาหารไทยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาโดยจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล ได้ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาและหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการอบรมระยะสั้นและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคต