หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (shot course) “หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม”
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (shot course) “หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-04 15:58:05


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  “หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม” เป็นวันที่ 7 ในหัวข้อ การตรวจวัดดินและน้ำใต้ดิน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงส์ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นวิทยากรบรรยาย