หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-04 15:36:24


วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ การไหลเวียนของน้ำ คุณภาพน้ำในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ณ โรงเรียน กศน. ตำบลแพรกหนามแดง โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมและลงพื้นที่จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริ