หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > แขนงวิชาชีววิทยา จัดโครงการชีวะชาววัง เพื่อการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แขนงวิชาชีววิทยา จัดโครงการชีวะชาววัง เพื่อการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-14 14:44:12

แขนงวิชาชีววิทยา จัดโครงการชีวะชาววัง 

เพื่อการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. แขนงวิชาชีววิทยา สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการชีวะชาววัง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ แขนงวิชาชีววิทยา สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมถึงเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางชีววิทยากับมรดกภูมิปัญญาความเป็นวังของสวนสุนันทาควบคู่กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของวังสวนสุนันทา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้  ณ อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา