หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-01-23 16:31:02


วันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2562  โดยการประชุมประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ สรุปจำนวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ PORT FOLIO ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง 26 มิถุนายน 2561 และความก้าวหน้าการตอบแบบสอบถามบัณฑิต และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การจัดประชุมสวนสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาตและนานาชาติ ครั้งที่ 2 โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ (Reduce, Reuse & Recycle) เป็นต้น