หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”
โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-22 10:17:14


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม” โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาวกัญญาลักษณ์ ยิ้มเป็นสุข สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (ได้รับรางวัลชนะเลิศ) นางสาวศิริพร สรรพอาสา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) นางสาวธีราพร ร่มโพธิ์ชี สาขาวิชาเคมี (ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2) และ นางสาวพัชราภา เสริมเปล่งศรี (ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3)