หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:58:04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธิ์  มฤครัฐอินแปลง  (กรรมการ) อาจารย์ ดร.ไสว  ศิริทองถาวร (กรรมการ) และ อาจารย์เมลานี  อุระสนิท (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป