หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทย์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”
ศูนย์วิทย์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-07-26 14:54:38

ศูนย์วิทย์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร
“ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี” เพื่ออบรมความรู้ให้แก่ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรม แขนงวิชาเคมี, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดร.องอาจ ธเนศนิตย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจากศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิพิพัฒน์ คณบดี ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี