หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมวิพากษ์หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรนวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-22 11:31:04


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมอาหาร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ทำให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น