หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 10:32:47

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

     ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 7” ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ ชั้น 2 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบำบัดน้ำเสีย และเทคนิคในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "การลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด" และ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ "มลพิษทางน้ำ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ"