หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-22 10:01:51


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดระดับบุคคล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าภาควิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย