หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-22 17:29:38


    วันที่ 22 มีนาคม 2562  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดย  ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์” และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร มาร่วมบรรยายในหัวข้“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์” และตอบข้อซักถามของนักศึกษา